fbpx

Vedtægter

Vedtægter for Atopisk Eksem Forening (AEF)

 

§1 Foreningens navn er Atopisk Eksem Forening, men Eksemforeningen benyttes også, da andre eksemformer end atopisk eksem medtages, når det giver mening.

§2 Foreningens formål er at forbedre forholdene for mennesker med atopisk eksem samt andre lignende eksemformer, hvor det giver mening.

§3 Alle interesserede kan optages i foreningen. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. Virksomheder og institutioner kan tegne medlemskab, men ikke opnå stemmeret.

§4 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen for førstkommende generalforsamling. Endvidere bortfalder medlemskabet ved mere end to måneders restance. Ved betaling genoptages medlemskabet umiddelbart.

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Heraf skal mindst 4, herunder formanden, være patienter eller pårørende. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§6 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af 2. kvartal. Indkaldelse finder sted med tre ugers varsel ved udsendelse af foreløbig dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Regnskab, revideret
  • Budget og kontingent
  • Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter
  • Valg af revisor
  • Valg af revisorsuppleant
  • Eventuelt.

Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i ulige år. Hvert medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger – jfr. dog undtagelser herfor i §§11+12 – træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller bestyrelsens flertal beslutter det. Endvidere når mindst 1/3 af foreningens medlemmer kræver det. Kravet fremsendes skriftligt og med begrundet forslag til dagsorden.

§8 Bestyrelsen konstituerer sig for et år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand, er til stede.

§9 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Bestyrelsen kan give foreningens kasserer og endnu et bestyrelsesmedlem fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

§10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og senest pr. 1. februar afgiver bestyrelsen regnskabet til revisor.

§11 Til vedtægtsændringer, der kun kan finde sted på en ordinær generalforsamling, kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§12 Til foreningens opløsning, hvilket kun kan finde sted på en ordinær generalforsamling, kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmer.

Ved foreningens opløsning overføres dens eventuelle midler til Faglig Sammenslutning af Dermatologiske Sygeplejersker (FS 17).

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 1. september 1992 i København.

Vedtægtsændring vedtaget af generalforsamlingen, maj 2024.